διακόνου

διᾱκόνου , διάκονος
servant
masc gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διακονοῦ — διᾱκονοῦ , διακονέω minister pres imperat mp 2nd sg (attic) διᾱκονοῦ , διακονέω minister imperf ind mp 2nd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ιεροσύνη — Ένα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, ταυτόσημο με τη χειροτονία. Στην Ανατ. Ορθόδοξη Εκκλησία, η ι. είναι θεοσύστατη τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέρχεται η θεία χάρη με την επίθεση των χεριών του επισκόπου και ο χειροτονούμενος… …   Dictionary of Greek

  • υποδιάκονος — ο / ὑποδιάκονος, ΝΜΑ [διάκονος] νεοελλ. μσν. εκκλ. εκκλησιαστικό αξίωμα αμέσως κατώτερο τού διακόνου, βοηθός διακόνου αρχ. βοηθός υπηρέτη …   Dictionary of Greek

  • May 19 (Eastern Orthodox liturgics) — May 18 Eastern Orthodox Church calendar May 20 All fixed commemorations below celebrated on June 1 by Old Calendarists Contents 1 Saints 1.1 Other commemorations 2 Notes …   Wikipedia

  • ди˫аконьскыи — (11) пр. к ди˫аконъ: пакы же и на ди˫аконьскыи санъ ѿ нѥго изведенъ сын. ЖФП XII, 67б; преже уподиаконьскааго. ли диаконьскааго. ли поповьскааго поставлѥни˫а. се да творить. (διακόνου) КЕ XII, 45а; Еже есть дѣло прозвітерьск(о)ѥ. и ди˫аконьскоѥ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Minuscule 101 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Minuscule 101 Text Acts, Pauline epistles Date 11th century Script Greek …   Wikipedia

  • Minuscule 216 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Minuscule 216 Text Acts, Paul Date 1358 Script Greek …   Wikipedia

  • Minuscule 339 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Minuscule 339 Text New Testament Date 13th century Script Greek …   Wikipedia

  • Minuscule 42 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Minuscule 42 Name Codex Maedicaeus Text Acts, Paul, Rev Date 11th century …   Wikipedia

  • Minuscule 424 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Minuscule 424 Text Acts, CE, and Paul Date 11th century Script Greek …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.